Skip to content

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MEDLEMSKAP PÅ SUPERB SCF
Dessa allmänna villkor gäller för medlemskap från och med den 1 december 2020 tillsvidare.

1. Allmänt
1.1 Dessa allmänna villkor gäller för medlemskap hos träningsanläggningen SCF, som ägs och drivs av HB SWETEC Hockey, org nr 969695-6391, mellan den person (nedan benämnd”Medlem”) som står namngiven i avtalet, till vilket nedan beskrivna villkor utgör en integrerad del, och det bolag som avtalet avser (nedan kallat “SCF”). Utöver dessa villkor kan också särskilda villkor gälla vid enskilda tillfällen och vid köp av andra tjänster som SCF erbjuder, såsom personlig träning.

2. Medlemskap
2.1 Medlemskap hos SCF kan sökas av person som

 • är myndig eller i annat fall får sin ansökan skriftligen godkänd av målsman, god man eller förvaltare,

 • är minst 13 år fyllda på dagen för medlemskapets tecknande, och

 • har ett allmänt hälsotillstånd som enligt bedömning av SCF personal tillåter fysisk träning utan uppenbar risk för skada eller ohälsa.

2.2 Medlemskap söks hos SCF efter att information om SCF medlemskap och träningsmöjligheter erhållits i form av muntlig förklaring från SCF personal och/eller skriftlig dito. Medlemskapet är personligt och gäller från och med det datum som anges i avtalet och omfattar den period som Medlemmen bundit sig till, vilken också är angiven i medlemsavtalet. SCF har rätt att neka medlemskap utan förbehåll.

2.3 SCF erbjuder medlemskap med olika bindningstider och träningsmöjligheter. Omfattningen av SCF olika former av medlemskap, och avgifterna för dessa, framgår vid var tid gällande beskrivning av utbud och tjänster och därtill hörande aktuell prislista, som SCF tillhandahåller via sin hemsida.

3. Medlemmens ansvar
3.1 Medlemmen förbinder sig

 • att vid varje träningstillfälle kunna styrka sitt medlemskaps giltighet genom uppvisande av giltig legitimation på begäran av SCF personal,

 • att själv ansvara för sin hälsa och säkerhet i samband med vistelse i SCF träningsanläggning,

 • att följa anvisningar som ges av SCF´s personal avseende bokning av pass, träningsmetoder och hantering av träningsutrustning,

 • att inte uppträda olämpligt mot eller störande för andra personer som vistas i SCF´s träningsanläggning,

 • att bruka lokal, utrustning och övriga ägodelar tillhörande SCF, SCF`s personal, medlemmar och gäster med respekt och försiktighet.

 • att snarast informera SCF om förhållanden som förändrar medlemmens rätt till erhållen rabatt på avgifter eller annan särskild medlemsförmån.

3.2 Medlemmen är väl införstådd i att ett träningsanläggningen utgör en miljö där riskmoment förekommer. Medlemmen bär själv ansvar för sina handlingar, beslut och följderna av dessa.

4. SCF ansvar
4.1 SCF ska avråda medlemmen från träning som SCF´s personal bedömer kan innebära risk för ohälsa eller skada för medlemmen eller andra i SCF lokaler.
4.2 SCF ansvarar inte för hinder i eller begränsning av träningsmöjligheter vilken beror på omständigheter utanför SCF´s kontroll, såsom brand-, vatten- eller annan större skada på SCF´s träningsanläggning eller utrustning, strejk, naturkatastrof eller myndighets beslut.
4.3 SCF ansvarar inte för olyckor och skador som medlemmen förorsakas under sin vistelse i Swetec träningsanläggning.
4.4 SCF ansvarar inte för och ersätter inte förlust av eller skada på saker som medlemmen medför i SCF`s träningsanläggning. SCF ersätter dock sakskador förorsakade av felaktigt eller undermåligt träningsredskap eller beroende på vårdslöshet eller underlåtenhet av SCF´s personal, om skäliga bevis finns för sådana omständigheter.
4.5 SCF ersätter inte värdesaker med ett värde över 10 000 kr under några omständigheter. Medlemmen uppmanas att inte medföra värdesaker till SCF lokaler.

5. Träning på SCF`s träningsanläggning.
5.1 Medlemskapet ger tillgång till träningsmöjligheter hos SCF och i den omfattning som framgår av medlemsavtalet och/eller enligt SCF vid var tid gällande utbud av träningsmöjligheter och tjänster. Information om SCF vid var tid gällande träningstider, schema och erbjudanden ges på plats i SCF träningsanläggning, på hemsidan eller genom det bokningssystem som SCF tillhandahåller.
5.2 Genom detta avtal så godtar medlemmen att SCF öppettider och schema för träningspass med tiden kan komma att förändras.
5.3 SCF upplyser genom detta avtal medlemmen på att fler träningstillfällen än fyra per vecka kan bidra till överträning på grund av för hög träningsvolym.
5.4 SCF kan under begränsade perioder erbjuda särskilda träningspass för medlemmar som är i behov av mer kompetens för att på ett säkert sätt kunna delta i SCF fullständiga träningsutbud.
5.5 SCF erbjuder medlemmen vistelse i träningsanläggning med syfte att på egen hand utföra träningspass med ingen eller enbart viss uppsikt från SCF´s personal. För att medlemmen skall äga rätten till detta utbud krävs medgivande från SCF, som ej är permanent utan kan återkallas närhelst SCF´s personal anser medlemmen oförmögen att hantera detta privilegium på ett för medlemmen säkert sätt. Medlemmen godtar att dennes möjlighet att utnyttja träningscentret helt på egen hand regleras av SCF´s personal i syfte att dels skydda medlemmen mot onödig risk för skada och ohälsa, dels för att skydda SCF´s lokal och utrustning mot skada vid inkorrekt användning.
5.6 Medlemmen godtar härmed att denne kan nekas tillträde till träningsanläggning fram tills 15 minuter innan schemalagt träningspass startar, som medlemmen bokat plats på.
5.7 Medlemmen förbinder sig att senast 10 minuter innan angiven starttid för schemalagt träningspass, på vilket medlemmen bokat sig, stå redo att påbörja träningspasset under ledning av SCF´s personal. Om medlemmen ej kan uppfylla detta kan medlemmen nekas deltagande på träningspasset.
5.8 Med anledning av begränsat antal platser per pass kan SCF inte alltid garantera tillgång till av medlemmen önskad schemalagd träningsaktivitet.
5.9 Det åligger medlemmen att personligen fastställa sin plats för deltagande i av SCF´s erbjudna träningspass genom bokning enligt SCF´s regler för denna.
5.10 Genom detta avtal så godtar medlemmen att SCF´s träningsanläggningen på ej förutbestämda tider kan vara stängt för medlemmen en eller flera dagar i streck för utbildningar, föreläsningar, tävlingar och/eller annan aktivitet för vilka medlemmen ej kan garanteras deltagande. Detta skall medlemmen informeras om via anslag i lokalen och/eller hemsidan och/eller e-post.
5.11 Under förutsättning att SCF i förväg godkänt medlem tillgång till vistelse i obemannad träningslokal får medlem via det av SCF tillhandahållna passersystemet tillträda lokalen under de varvid tillåtna vistelsetiderna för att träna på egen hand.
5.12 Medlem åtar sig att lämna lokalen vid den tid som varvid angivits som stängningstid. Vid vistelse i obemannad lokal efter stängningstid kan medlem komma att debiteras för eventuell utryckningskostnad och/eller få medlemskapet återkallat.
5.13 Vid MISSAT PASS tillkommer en bot på 85 kronor.
5.14 Sista tiden av för avbokning sker 2 timmar innan passet på vardagar och helger.

6. Frysning av medlemskap vid särskilda omständigheter
6.1 Medlem, som på grund av särskilda omständigheter inte kan utnyttja sitt medlemskap under viss tid, kan ansöka om att få frysa sitt medlemskap motsvarande den tid som de särskilda omständigheterna hindrar medlemmen från att nyttja medlemskapet.
6.2 Frysning av medlemskap gäller tidigast från och med dagen då SCF godkänner medlemmens ansökan om frysning och medför att eventuell bunden period för medlemsavtalet förlängs, att medlemmen spärras från tillgång till träningsanläggningen och dess utbud och att eventuella månadsavgifter ej debiteras under den tid som medlemskapet är fryst.
6.3 Frysning av medlemskap vid skada, sjukdom och graviditet ges om minst 30 dagar och mest 365 dagar, och är endast hela månader i taget. Vid frysning av medlemskap för sjukdom, skada och/eller graviditet skall intyg om orsak utfärdas av läkare, barnmorska, sjukgymnast, naprapat eller motsvarande.
6.4 Frysning av månads/autogiromedlemskap vid längre utlandsvistelse, högskolestudier, arbete eller militärtjänstgöring på ort där SCF ej kan erbjuda träningsmöjligheter ges om minst 30 dagar och längst om 365 dagar, och är endast hela kalendermånader i taget. Frysning är möjlig att göra mot läkares intyg om att Medlemmens medicinska tillstånd ej tillåter fysisk träning. Frysning kan även ske mot intyg om resa längre än 3 månader till ort där SCF ej har träningsanläggning beläget. Intyget skall utfärdas av arbetsgivare eller resebyrå.
6.5 Ansökan om frysning av medlemskap (vid icke akut skada/sjukdom) måste skickas in senast den 15:e, månaden innan frysningen önskas träda i kraft, för att kunna godkännas av SCF.
6.6 Vid frysning av förskotts betald medlemskap kan SCF besluta att ge medlemmen möjlighet att frysa från önskat datum, dvs inte endast hela kalendermånader som vid ett månads/autogiro medlemskap.
6.7 Vid frysning av medlemskap tillkommer en avgift på 150 kronor, som betalas var sjätte månad.

7. Avgifter och betalning
7.1 Medlemmen erlägger engångsavgifter, månadsavgifter och övriga avgifter enligt SCF vid var tid gällande prislista.
7.2 Medlemmen erlägger avgifter för förskottsbetalda medlemskap i förskott för hela bindningstiden, eller månatliga avgifter för månads/autogiro-medlemskap löpande. Betalningen ska vara SCF senast tillhanda det datum som står angivet på respektive faktura eller angivet i annan mellan SCF och medlemmen upprättad överenskommelse. Det ankommer på medlemmen att vid autogiro-medlemskap skriftligen lämna särskilt medgivande för överföring via autogiro, eller ansöka om autogiro till SCF via Internetbanken.
7.3 SCF har rätt att ändra engångsavgifter, månadsavgifter och övriga avgifter. Ändringen av månadsavgift för månads/autogiro-medlemskap gäller dock tidigast en månad efter utgången av innevarande månad.
7.4 Medlemmen behöver inte erlägga månadsavgift för tid

 • då medlemskapet ej nyttjas enligt punkterna 6.1-6.5 eller

 • då SCF har stängt av medlemmen enligt punkterna 8.1-8.4.

 • då SCF inte erbjuder träningsmöjligheter samt tränarledda pass under en sammanhängande tid på över två (2) veckor, med undantag för punkt 4.2.

7.5 Har medlemmen valt betalning av månadsavgift genom medgivande om autogiro eller automatisk dragning av betalkort, och tillräckliga medel saknas på medlemmens konto vid dagen för överföring, får medlemmen betala det skyldiga beloppet på plats samt en administrativ avgift på 100 kr. Om medlemmen av någon anledning inte har möjlighet att betala på plats inom två (2) månader, kan SCF komma att skicka en påminnelsefaktura på till betalning förfallen månadsavgift samt en administrativ avgift på 200 kr. Betalas ej påminnelsefakturan inom den angivna betalningsfristen så kan SCF komma att skicka skulden till inkasso. SCF har rätt att debitera medlemmen faktureringsavgift och påminnelseavgift utöver angivna avgifter.
7.6 Medlemmen har uppfyllt sin betalningsskyldighet när i påminnelsefakturans angivna belopp har kommit in på SCF`s konto. Om SCF inte erhåller betalning senast på förfallodagen för påminnelsefakturan så har SCF rätt att debitera dröjsmålsränta enligt räntelagen och, i förekommande fall, kostnader för inkasso.

8. Upphörande av medlemsavtal
8.1 Medlemsavtal med kontant betalning upphör vid utgången av den bindningstid som medlemmen har bundit sig för i medlemsavtalet.
8.2 Medlemsavtal med bindningstid 12 månader kan inte brytas innan avslutad bindningstid, man skall säga upp avtalet 30 dagar innan slutdatum annars förlängs avtalet 1 år i taget.
8.3 Medlem, som på grund av omständigheter eller ändrat förhållande som medlemmen inte kan kontrollera eller råda över, är förhindrad att utnyttja medlemskapet (t.ex. längre svår sjukdom, arbetslöshet eller annan liknande omständighet som kan styrkas med intyg), kan ges möjlighet att, genom överenskommelse med SCF, avsluta bundet medlemskap även om bindningstiden inte har löpt ut. Medlemsavtalet upphör den dag då eventuell överenskommelse sker mellan medlemmen och SCF. SCF debiterar i sådant fall en slutavgift omfattande hälften av de ännu ej till betalning förfallna månadsavgifterna gällande återstoden av bindningstiden, dock alltid minst en månadsavgift.
8.4 SCF har rätt att stänga av medlemmen för viss tid eller säga upp medlemsavtalet med omedelbar verkan om medlemmen bryter mot medlemsavtalet i nedanstående fall och ej efter anmodan av SCF vidtar tillräcklig rättelse;

 • missköter betalning av månadsavgifter och andra avgifter, såsom att betalning, trots påminnelse, inte erlagts senast 15 dagar efter den förfallodag som angivits på faktura, eller

 • missköter bokningssystemet enligt varvid gällande regler

 • tillträder eller befinner sig i lokalen vid ej tillåtna tider.

 • bryter mot säkerhets- och ordningsregler, någon av i detta avtal förklarade allmänna villkor eller anvisningar givna av SCF´s personal så att risk för ohälsa eller personskada för medlemmen eller annan föreligger eller skada på träningsredskap uppstår eller kan uppstå.

8.5 SCF har nolltolerans vad gäller brukande av doping klassade preparat. Vid användande av dopingpreparat kan medlem stängas av med omedelbar verkan. Medlem åtar sig att underkasta sig dopingkontroll i förekommande fall. Vägran att underkasta sig dopingkontroll leder till avstängning med omedelbar verkan. Vid avstängning enligt denna punkt 8.5 återbetalas ingen del av erlagd avgift.

9. Övriga träningsmöjligheter och tjänster
9.1 Övriga träningsmöjligheter och tjänster, såsom tillgång till passersystem, personlig träning, föreläsning, utbildning eller liknande kan komma att kräva ett för tjänsten vid var tid gällande separat avtal, för vilket Medlemmen härmed förbinder sig att ingå i om sådan träningsmöjlighet eller tjänst köps av eller via SCF.

10. Barn och barnvagnar (Se även ordningsregler)
10.1 Barn under 14 år får vistas på träningsanläggningen under uppsyn av förmyndare. När medlemmen vistas på träningscentret, i sällskap av person som medlemmen står som målsman till, innan träning så ska denna person befinna sig i medlemmens direkta närhet. När medlemmen tränar på SCF´s träningsanläggning så ska eventuell person som medlemmen står som målsman till vistas på den yta i lokalen där minst risk för olyckor gäller. Samtidigt så skall medlemmens sällskap kunna ha ögonkontakt med medlemmen.
10.2 SCF tillåter barnvagnar på träningsanläggningen men har bara plats för ett fåtal och medlemmen kan därför inte räkna med att plats finns för barnvagn som medtages. Dessa skall placeras där personalen angiver.
10.3 Barnvagnar får inte stå i vägen för andra medlemmar eller personal. SCF`s personal på plats avgör vid var tid om av medlemmen medtagen barnvagn får placeras i lokalen eller inte.

11. Säkerhets- och ordningsregler (Se ordningsreglerna)
11.1 Medlemmen får inte vara i vägen för, eller på något sätt, störa pågående pass, eller personlig träning, när denne vistas på träningsanläggningen.
11.2 Medlemmen får inte förolämpa andra medlemmar eller på något sätt förorsaka annan person olycka eller ohälsa på SCF`s träningsanläggning.
11.3 SCF har rätt att säga upp medlemmens avtal i händelse av att säkerhet- eller ordningsregler överträds av medlemmen.

12. Ändring av avtalets allmänna villkor
12.1 SCF har rätt att ensidigt ändra dessa allmänna villkor.
12.2 Medlemmen får inte förolämpa andra medlemmar eller på något sätt förorsaka annan person olycka eller ohälsa på SCF`s träningsanläggning.
12.3 SCF har rätt att säga upp medlemmens avtal i händelse av att säkerhet- eller ordningsregler överträds av medlemmen.

13. Ändring av avtalets allmänna villkor
13.1 SCF har rätt att ensidigt ändra dessa allmänna villkor.

14. Information och meddelanden
14.1 SCF skickar information och meddelanden enligt medlemsavtalet till medlemmen främst med e-post till av medlemmen anmäld e-postadress, samt i förekommande fall genom SCF`s hemsida. Information eller meddelande anses ha nått medlemmen senast den andra vardagen efter dagen för avsändandet eller publiceringen.
14.2 Meddelanden från medlemmen enligt medlemsavtalet kan överlämnas till SCF muntligt på plats till SCF`s personal, via personal eller skickas per brev eller e-post till SCF. Kontaktuppgifterna till SCF anges på SCF hemsida.
14.3 Medlemmen skall underrätta SCF om ändring av kontaktuppgifter (såsom ändring av namn, adress, e-postadress, telefonnummer) och uppgifter för betalning via autogiro, bank/kreditkort eller faktura.

15. Personuppgifter, foto och video
15.1 SCF behandlar uppgifter om medlemmen, såsom namn, personnummer, adress, telefonnummer, mobilnummer, e-postadress, medlemsnummer, kön, foto, ålder, betalningsuppgifter, uppgifter om tecknade avtal och tjänster, samt om medlemmens nyttjande av dessa, för att kunna tillhandahålla och administrera medlemskapet samt för den verksamhet som medlemmen samtyckt till. Medlemmens uppgifter behandlas i enlighet med GDPR. För detta finns färdiga processer uppsatt för behandling av personuppgifter, samt förteckning av lagrade personuppgifter.
15.2 Medlemmen samtycker till att SCF, och andra bolag som står i företagsmässig förbindelse till SCF, behandlar, inhämtar eller lämnar ut uppgifter om medlemmen för informationsändamål och för att tillhandahålla de tjänster SCF erbjuder.
15.3 Medlemmen kan när som helst anmäla till SCF begränsning av eller helt återkalla sitt samtycke. SCF bekräftar anmäld begränsning eller återkallelse.
15.4 Om begränsning av samtycket innebär försvårade möjligheter för SCF att kontakta eller debitera medlemmen enligt aktiva medlemsavtal, kan SCF komma att återkalla medlemskap utan återbetalning av erlagda avgifter, samt om medlemmen har kvarvarande uppsägningstid även bli skyldig att betala för den återstående tiden.
15.5 Medlem som deltar i SCF utbud av träningsmöjligheter och tjänster kan komma att fotograferas eller videofilmas. Det åligger medlemmen att meddela SCF om medlemmen inte samtycker till användning av fotografier och/eller videor på SCF`s hemsida/facebook sida eller i någon form av marknadsföring eller reklam. Ersättning utgår inte för sådant bruk

16. Öppettider
16.1 Via en kod/tagg (kostnad 85 kr) har medlemmen tillträde till SCF på obemannade tider. Dörren går att öppna måndagar till söndag 05.00 – 23.00, och medlemmen ska ha lämnat lokalen senast tio minuter innan sluttiden. SCF reserverar sig för ändringar av dessa tider samt för att lokalen kan komma att vara helt stängd vid tex utbildningar, tävlingar, ombyggnationer eller annat som kan komma att kräva detta.
16.2 Det är för medlemmar absolut förbjudet att släppa in obehörig person och inpassering skall ske en person i taget. Vid borttappad tagg eller misstanke om att inloggning till passer systemet kan ha hamnat i händer på obehörig person skall medlemmen omedelbart kontakta SCF via eller telefon.

17. Tvist
17.1 Uppstår tvist mellan medlemmen och SCF skall parterna i första hand försöka komma överens. Kan parterna inte enas så kan medlemmen göra anmälan till Allmänna Reklamationsnämnden om tvisten lämpar sig för nämndens prövning. SCF förbinder sig att följa nämndens rekommendation. Medlemmen och SCF äger dock alltid rätt att begära att tvist prövas av allmän domstol.